Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά εξοπλισμού,

 

Εξειδικευμένος εξοπλισμός για την ψηφιακή καταγραφή, αποτύπωση και καταχώρηση μνημείων και κειμηλίων (Αρ. Παραδοτέων: 3.1.4, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 6.1.1, 6.1.2),

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

 

«ΠΛΟΗΓΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ»

 

Η πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 85% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020,

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Διαγωνισμού:                              14/05/2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:   27/05/2019

 

Πληροφορίες και έγγραφα του διαγωνισμού δίνονται αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΙΜΛ-ΨΑ_Εξοπλισμός_ΑΑ05-2019_v04.doc

Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων

 

« Αρχική